மனிதர்களாகிய ஒவ்வொருவரும் தான் வளர்ந்த க ருவறையினை சா கும்வரையில் மறக்கவே மாட்டார்கள். ஆம் தன்னை பத்து மாதம் பாதுகாப்பாக வைத்திருந்து உயிர் கொடுத்த அறையாகும்.

க ருவறைக்குள் ப னிக்குடம் என்று ஒரு அறை உண்டு என்பதும் அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்கும். குழந்தைகள் தான் வெளியே வரும் போது இதனை உ டைத்துக் கொண்டு தான் வரும்.

இங்கு குழந்தை ஒன்று ப னிக்குடத்துடன் தாயின் வ யிற்றிலிருந்து அ றுவை சிகிச்சை மூலம் எடுக்கப்படுகின்றது. அவ்வாறான தருணத்தில் குழந்தை முதலில் ப னிக்குடம் உடையாமல் வெளியே வரும் காட்சி காண்பவர்களை பு ல்லரிக்க வைத்துள்ளது.

ஆம் இக்காட்சியை அவதானித்தால் ஆயிரம் கோடிகள் கொடுத்தாலும் கிடைக்குமா?… என்ற கேள்வி நிச்சயம் எழும்.

By Admins