விஜயாப்புரா மா வ ட்டத்தை சேர்ந்த க ர் ப்பிணி பெ ண் ஒ ரு வரு க்கு பி ர சவம் பார்த்த ம ரு த் துவர் ஒ ரு வர் த ன து க வ ன க் குறை வால் வ யி ற் று க்குள் து ணி யை வைத்து தைத்து ச ம் ப வம் ஒ ன்று அ ர ங் கேறி யு ள்ளது. விஜயாப்புரா மா வ ட் டம் முத்தேபிகாலை சேர்ந்தவர் நி றை மா த க ர் ப் பிணி யான ஷாகின் உத்னால் (வயது 28) கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்பு பி ர சவ வ லி ஏ ற் ப ட்டு பி ர சவ த் தி ற்காக விஜயாப்புரா ந கரத்தில் உள்ள மா வ ட்ட அ ர சு ஆ ஸ் பத் தி ரியில் அ னு மதி க்கப்பட்டு அ று வை சி கி ச் சை செ ய் து ஆ ண்  கு ழ ந் தை ஒ ன் றை யும்  பெ ற் றேடு த்துள்ளார்

ஒ ரு  வா ரம் சி கி ச் சைக்கு பி ன் னர் தா யும், சேயும் ந லமா க  இ ருப் பதாக கூறி ஷாகினையும், அவரது கு ழ ந்தையையும் டி ஸ் சார்ஜ் செ ய் து இ ருந் தனர்.இந்தநிலையில் கடந்த 2 மாதங்களாக ஷாகின் அ டி க் க டி வ யி ற்று வ லி யா ல் அ வ தி ப்ப ட்டுவ ந் து ள்ளார். இ த ற்கா க அவர் பல்வேறு ம ரு த்து வ ம னை களில் சி கி ச் சையு ம் பெ ற் றும் அவருக்கு வ யி ற்று  வ லி ச ரி யா க வில்லை.

இதனால் கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு வ  யிற் றில் கட்டி எ துவும் உள்ளதா என்பதை க ண் டறிய ஷாகின் ஸ்கேன் எடுத்த போது ஷாகினின் வ யி ற்று க் குள் து ணி வைத்து தைக் க ப்பட்டு  இ ரு ந் தது க ண் ட றி யப் பட்டதுள்ளது.பி ர ச வ த்தின் போது வெளியேறிய ர  த் தத்தை து டை க்க  ப ய ன்ப டு த் திய து ணியை   வ யி ற்றி ல்   வைத்து தை த் து வி ட் ட தாக  தெ ரி ய வந்துள்ளது.

இதுகு றி த்து ஷா கின் பி ர சவம் பா ர் த்த ம ரு த்து வ ரிடம் சென்று முறையிட்டபோது க வன க்குறைவால் இ து ந ட ந்து வி ட் டதா க வும், ஷாகினிடம், அந்த ம ரு த் துவ ர் வ ருத் த ம் தெரிவித்து அ று வை சி கி ச் சை மூலம் து  ணியை அ க ற்று வ தா கவும் கூ றி யு ள்ளார்.

ஆ னா லும் க வனக் கு றைவாக செயல்பட்ட ம ரு த்துவ ர் மீ து ந ட வடிக்கை எ டு க்க வே ண்டும் என்று ஷாகினின் உறவினர்கள், ம ரு த் துவ அ தி கா ரிக்கு கோ ரி க்கை வி டு த்து உள்ளனர்.தற்போது அ று வை  சி கி ச்சை  மூ லம் டா க் டர் கள் ஷாகினியின் வ யி ற் றில் வை த் து தை த் த து ணி யை அ க ற்றியு ள் ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

 

By Admins