நாம் அன்றாடம் பல வகையான விஷயங்களை கேள்விப்படுகிறோம், கண்ணால் காண்கின்றோம். அவை அனைத்தும் தொலைக்காட்சிகளிலும் நாம் பயன்படுத்தும் செல்போனில் பார்க்கிறோம். பல விஷியன்கள் மிகவும் சுவாரசியமாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட சுவாரசியமான விஷயங்களை நம்மால் மறக்க இயலாது.

அந்த ளவிற்கு நம் மனதில் பதியும்படியான ஒரு விஷியமாக தான் அது இருக்கும் என்பதில் ஆச்சர்யம் இல்ல. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வு தான் நமக்கு காட்சியாயக கிடைத்துள்ளது என்று சொல்லலாம்.

 வி பத்தில் சிக்கி உ யி ரி ழந்த நா ய்! பின்னர் நடந்ததை பாருங்கள்.!

By admin