தமிழகத்தில் 13 வ ய து சி று மி உ யி ரை மா ய்த்துக் கொ ண்ட வ ழக்கில் தி ருப் பமாக 33 வ ய து ந ப ர் கை து செ ய்யப்பட்டு ள்ளார். சென்னை வேளச்சேரியை சே ர்ந்த 13 வ யது சி று மி க டந்த ஜூ ன் மா த ம் 14- ஆ ம் தி க தி த ன் வீ ட்டில் உ யி ரை மா ய் த் து க் கொ ண்டார்.

அ வரின் இ ந்த மு டிவிற்கு கா ரணம் தெ ரியாத நி லையில் சி று மி யி ன் தா யா ர் செ ல்போனை ஆ ய் வு செ ய்ததில் உ ன் பெ ற்றோரிடம் தெ ரிவித்துவி டுவேன் எ ன்ற கு றுந் த கவல் இ ருந்தது.

மே லும் இ தை அ னுப்பி யது சி றுமியின் ப க்கத்து வீ ட்டில் வ சித்த 33 வ யதான குணசீலன் எ ன்கிற ந ப ர் எ ன்பதும் தெ ரிய வ ந்தது. சி று மி வி ப ரீ த மு டிவெ டுத்த அ தே நா ளில் குணசேகரன் மா ய மா னா ர். பி ன்னர் அ வரை கை து செ ய் து வி சாரித்த னர்.

அ ப் போ து கு றுந் த கவல் கு றித்து த னக்கு எ துவும் தெ ரியாது எ ன ம றுத்தார். குணசீலனின் செ ல்போனை, சை ப ர் கி ரை ம் பி ரிவுக்கு அ னுப்பி ஆ ய் வு செ ய் து, அ ழிக்கப்ப ட்ட ப ல கு றுஞ் செ ய்தி த கவல்கள் மீ ட்கப்ப ட்டன.

அ தில் சி று மி க் கு பா லி ய ல் தொ ல் லை செ ய் து மி ர ட் ட ல் வி டு த் த கு றுஞ் செ ய்தி ம ட்டுமில் லாமல், சி று மி யு ட ன் குணசீலன் நெ ரு க் க மா க இ ருக்கும் ப ட ங் க ள் ம ற்றும் சி று மி யி ன் ஆ பா ச ப ட ங் க ள், வீ டி யோ க் க ளு ம் இ ருந்தன.

சி று மி யி ன் பெ ற்றோர் இ ரண்டு பே ருமே வே லைக்கு செ ன்றுவிடுவா ர்கள். இ தனால், ச கோதரர் மு றையில் ப ழகி வ ந்த குணசீலன் தா ன் சி று மி யை ப ள்ளிக்கு அ ழைத்துச் செ ன்று, அ ழைத்து வ ந்துள் ளார்.

அ ண்ணன் போ ல ப ழகி வ ந்த குணசீலனின் ம றுமுக ம் பெ ற்றோரு க்குத் தெ ரியவி ல்லை. இ தனால், அ வர்களுக்கு எ ந்தவி த ச ந்தேக மும் எ ழவி ல்லை. இ ந்த ச ந்தர்ப்ப த்தில் தா ன், வீ ட்டில் த னி யா க இ ருக்கும் சி று மி யி ட ம் த வ றா க ந ட க் க தொ டங்கியு ள்ளான் குணசீலன். அ தைப் ப ட ம் பி டித்து வை த் து, மி ர ட் ட த் தொ டங்கியு ள்ளான்.

நா ளடைவில் ஆ பா ச ப டங்களை ச மூக வ லைதள த்தில் ப திவிடு வதாக மி ர ட் டி பா லி ய ல் ரீ தி யா க சி று மி யை து ன் பு று த் தி யு ள் ளா ன். ஒ ரு க ட்டத்தில் ம ன உ ளைச்சலு க்கு ள்ளான சி று மி த ன து பெ ற்றோரிடம் கூ றப்போவ தாக அ ழு து ள் ளா ர்.

இ தனால், அ தி ர் ச் சி ய டை ந் த குணசீலன், உ ன் தா யா ரி ன் செ ல்போனு க்கு எ ன்னிடம் உ ள்ள ஆ பா ச ப ட ங் க ளை அ னுப்பி வி டுவேன் எ ன்று மி ர ட் டி யு ள் ளா ன்.

இ தனால், ப ய ந் து போ ன சி று மி உ யி ரை மா ய் த் து க் கொ ண்டது வி சாரணை யில் தெ ரிய வ ந்தது. இ தையடு த்து கை து செ ய்யப்ப ட்ட குணசீலனிடம் மே லும் தீ வி ர வி சாரணை ந டத்தப்ப ட்டு வ ருகிறது.

By Admins