நம்ம ஜோடி நம்பர் 1 டைட்டில் வின்னரை நியாபகம் உள்ளதா? இவர் தற்போது எப்படி உள்ளார் தெரியுமா? குடும்ப புகைப்படம் உள்ளே!!!

Tamil News

சன் தொ லைக் காட் சியில் கடந்த 2002 ஆம் ஆண்டு ஒளி பர ப்பான அ ண்ணா மலை சீரி யல் மூ ல ம் சின் னத்தி ரையில் கால் ப தித்த வர் நடிகை பூஜா. சீரி யல்க ளின் ப டபிடி ப்பில் ப யங்க ர சே ட்டை யும், குறு ம்புதன மும் செய்துகொ ண்டே இரு ப்பா ராம். இதனால் இவ ருக்கு குட்டி பூஜா என்ற பட் டப் பெயரும் உள்ளது.

விஜய் தொ லைக்காட் சியில் ஒ ளிபர ப்பான ஜோடி நம்பர் 1 எ ன்ற ந டன நி கழ்ச் சியில் போட் டியாள ராக கல ந்து கொண் டு டை ட் டில் வின் னரா னார்.இ தைத்தொ டர்ந்து, பல சீரி யல்க ளில் வா ய்ப்பு கி டைக்க பிஸி யா க நடித் துக் கொ ண்டி ருந்தார் பூஜா.

அந்த சமய த்திலே யே பெற் றோர் பூஜா தி ரு ம ணத் திற்கு மாப் பிள் ளை தேடி வை க்க உ டனே சீரி யலு க்கு குட்  பை சொ ல்லி வி ட் டு மது என் பவ ரை தி ரு ம ண ம் செ ய்துகொண்டு க னடா நா ட்டில் செட்டி லா னார் பூஜா.

தற்போது இர ண்டு இ ளவர சி கள் இருக் கிறா ர் கள். மே லும்,முதல் குழ ந் தை க்கு 9 வயதா  கிறது. இர ண்டா  வது குழ ந்தை க்கு இர ண்டு வயது ஆகிறது. மேலு ம், க னடாவில் ஒரு டிவி நிக ழ்ச் சியில் குட்டி பூஜா தொ குப்பா ளினியா  கவும் ப ணிபு ரிந்து வரு கிறார்.

இவர் சீரி யல்க ளில் நடிக்க வி ல் லை என் றாலும் கன டாவிலி ருந்து த மி ழ் சீரி யல் கள் எல் லாம் பார் ப்பதா கவும், விஜய் தொ லைக் காட்சியில் ஒ ளிபரப் பாகும் பிக் பாஸ் நி கழ்ச் சியில் அடி மை என்று ம் கூறி யுள் ளார். மேலும் தகவல்களுக்கு இத்தளத்துடன் இணைந்திருங்கள்…